Какво е биохимичен скрининг?

В тази част можете да се информирате за подробности относно изследването, кога е най-подходящо да се направи, каква информация предоставя, както и да намерите отговор на някои от най-често задаваните въпроси по темата.

Повече за изследването
фетална морфология...

Това е едно от най-важните ултразвукови изследвания по време на бременността. Тук можете да се запознаете с неговата същност, ползи и ограничения.

Мониториране на състоянието на плода
(от 28 гестационна седмица до раждането)

Осъществява се посредством две взаимно допълващи се изследвания - Доплер ултразвук и кардиотокография (запис на сърдечните тонове или non-stress test - NST)

Монографии:

 1. Мониториране на плода по време на раждането. El-Ula Printing house, Maalot Tarshiha, Israel, 2015.

Дисертации:

 1. Съвременни насоки в кардиотокографското изследване при бременност и раждане - квантитативна кардиотокография. Медицински Университет – София; Медицински Факултет; Катедра по Акушерство и Гинекология, 2012.

Патенти:

 1. Метод и автоматизирана система за наблюдение на фетално състояние. 2015

Участие в редакционни колегии на специализирани научни списания:

 1. Global Women's Health. APPLIS PUBLISHERS LLC, Scottsdale, USA. (повече)
 2. Current Pediatric Research. ALLIED ACADEMIES, London, UK. (повече)
 3. EC Paediatrics. ECRONICON LIMITED, London, UK. (повече)
 4. EC Gynecology. ECRONICON LIMITED, London, UK. (повече)
 5. Annals of Women's Health. REMEDY PUBLICATIONS LLC, USA. (повече)
 6. SRL InVitro Fertilization, SCIRES LITERATURE LLC, Middletown, USA (повече)
 7. SM Women's Health, Issues and Care, SM ONLINE SCIENTIFIC RESOURCES LLC, Dover, USA. (повече)
 8. Journal of Clinical Obstetrics, Gynecology & Infertility. REMEDY PUBLICATIONS LLC, Belmont, USA (повече)
 9. Open Access Journal of Pediatrics and Neonatology. ISaMed LLC, Dover, USA. (повече)
 10. Journal of PeerScientist. Hyderabad, India. (повече)
 11. Insights in Obstetrics and Gynecology. OPR SCIENCE, Hyderabad, India. (повече)
 12. International Journal of Gynecology and Clinical Practices. GRAPHY PUBLICATIONS, India. (повече)
 13. Journal of Nursing. THINKERSHUB, Hyderabad, India. (повече)

Публикации:

 1. Musculus sternalis - диагностични трудности при рак на гърдата. Хирургия 1998;52(5):58-9.
 2. Ureter fissum - диагностични и хирургични проблеми. Хирургия 1999;55(2):41-3.
 3. Вариация в кръвоснабдяването на горен крайник у човек във връзка с опасност от погрешно интраартериално въвеждане на медикаменти. Хирургия 1999;55(6):56-8.
 4. Квантитативна кардиотокография. Акушерство и гинекология 2008;47(2):11-5.
 5. Фетален фибронектин - маркер за предтерминно раждане. Акушерство и гинекология 2010;49(2):39-42.
 6. Сравнителен анализ на прогнозните стойности за рН на плода in utero, генерирани чрез използване на метода „квантитативна кардиотокография”, и действителните резултати за водородния показател, определени непосредствено след раждането.
  Акушерство и гинекология 2010;49(4):3-11.
 7. Структура и функция на кардиотокографския скор получен при използване на метода „квантитативна кардиотокография”. Определяне значимостта на  неговите компоненти за точността на прогнозните стойности за рH на плода.
  Акушерство и гинекология 2011;50(3):13-20.
 8. Алгоритъм за клинично приложение на метода „квантитативна кардиотокография”. Акушерство и гинекология  2011;50(6):3-9.
 9. Индиректна стандартна кардиотокография срещу индиректна квантитативна кардиотокография - сравнение на резултатите при интрапартално мониториране на плода. Акушерство и гинекология 2012;51(5):3-10.
 10. Нови методи за антенатална и интрапартална диагностика - част II. Здраве и наука 2015;17(1):13-17.
 11. Съвременни аспекти в токолитичната терапия при заплашващо предтерминно раждане. Здраве и наука 2015;19:4-7.
 12. Рискови фактори за постпарталните окултни разкъсвания на аналния сфинктер. Акушерство и гинекология 2016;55(4):9-13.
 13. Влияние на акушерски гел Dianatаl върху продължителността на втори период на раждането. Акушерство и гинекология 2016;55(5):9-14.
 14. Проучване върху честотата на постпарталните окултни разкъсвания на аналния сфинктер чрез ендоанална ултрасонография.
  Акушерство и гинекология 2016;55(5):15-20.
 15. Quantitative cardiotocography to improve fetal assessment during labor: A preliminary randomized controlled trial.
  European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive biology (EJOG); 2016;Volume 205;Pages 91–97.
 16. Превенция на професионалния стрес и "бърнаут" синдрома сред лекари, работещи в хирургични отделения.
  Превантивна медицина. 2017; VI;1(11).
 17. Приложение на молекулните фактори на ангиогенезата в първи триместър на бременността (под печат).
 18. A new expert system in the detection of hypoxia among late onset growth-restricted fetuses (под печат).

Участия в научни форуми:

 1. Компютърен анализ на кардиотокографските находки. Бест Уестърн Сити хотел, София, 2007.
 2. Квантитативна кардиотокография: изследване на корелацията между прогнозните стойности и актуалното рН на плода (доклад). Българско-Германски научен форум, София, 2010.
 3. Лапароскопска миомектомия (доклад). 15-та Национална конференция по онкогинекология, Велико Търново, 2010.
 4. Индиректна стандартна кардиотокография спрямо индиректна квантитативна кардиотокография - сравнение на резултатите при интрапартално мониториране на плода (доклад - предварителни резултати). ХХХ Национална акушерска конференция, Китен, 2011.
 5. Нови методи за антенатална и интрапартална диагностика - част I (пленарна лекция). ХХХI Национална акушерска конференция, Златни пясъци, 2012.
 6. Hypoxia in late-FGR. Quantitative CTG and Doppler (invited speaker). 12th Fetal Medicine Foundation (FMF) World Congress, Marbella, Spain, 2013.
 7. The role of computerized indirect cardiotocography in predicting neonatal outcomes (chairperson, invited plenary lecture).
  32nd Balkan Medical Week, Nis, Serbia, 2012.
 8. A new approach to intrapartum monitoring (постер). 5th International Congress for Perinatology and Gynecology, Ljubljana, Slovenia, 2013
 9. Мониториране на плода по време на раждането - QSL Protocol. (доклад). ХХХIV Национална акушерска конференция, Eлените, 2015.
 10. QDSP Protocol: нова методика за оценка на състоянието на плода в трети триместър (пленарна лекция). ХХХIV Национална акушерска конференция, Eлените, 2015.
 11. sFlt-1: нов маркер за оценка риска от спонтанен аборт в първи триместър на бременността (доклад). ХХХIV Национална акушерска конференция, Eлените, 2015.
 12. Диастолно децелерационно време в средна мозъчна артерия (diastolic deceleration time - DDT) - нов показател за оценка на състоянието на плода? ХХХV Национална акушерска конференция, Eлените, 2016.
 13. Доплерово изследване на a. cerebri media на плода. XII-ти Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие, Правец, 2016.

Цитирания:

 1. Байрактарова А, Георгиев Б, Колева И. Кардиорехабилитационен алгоритъм след коронарна хирургична интервенция при пациент след аортно-коронарен байпас. Здраве и наука 2011;4:6-9.
 2. Lubna Ali, Rehana Mushtaq, Nazia Ahmed. Frequency of pathological CTG in low risk women and its outcomes. Pak J Surg 2014; 30(4):340-345.
 3. Valverde M., Hurtado F., Aibar F., Puertas A. Actualización en procedimientos de control fetal intraparto.
  http://www.hvn.es (посетено на 10.06.2015г.)
 4. Lutomski JE, Meaney S, Greene RA, Ryan AC, Devane D. Expert systems for fetal assessment in labour.
  Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD010708. DOI: 10.1002/14651858.CD010708.pub2.
 5. Масларов Д, Спасова Хр. Актуална терминология за мозъчносъдовите болести през втората декада на 21-ви век.
  Здраве и наука 2015;17(1):22-34.
 6. Кольовска В, Тодоров С, Кадийски Д, Масларов Д. Няма безопасна доза при употреба на алкохол. Здраве и наука 2015;17(1):18-21.
 7. S Banu. Relationship between abnormal cardiotocography and fetal outcome. Nepal Journal of Obstetrics and Gynaecology.
  Jul-Dec, 2015; 20 (2):36-39.
 8. Nunes Inês, Ayres-de-Campos, Diogo et al. Central Fetal Monitoring With and Without Computer Analysis.
  Obstetrics & Gynecology (The Green Journal). 2017, January, Volume 129, Issue 1, p 83–90. doi: 10.1097/AOG.0000000000001799
 9. The INFANT Collaborative Group. Computerised interpretation of fetal heart rate during labour (INFANT): a randomised controlled trial.
  The Lancet. Available online 21 March 2017. dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30568-8.
 10. Hederlingová, J. et al. [The finding of isolated oligohydramnios after 37th week of gestation and its association with perinatal outcome]. Ceska gynekologie. 82, 5 (Autumn 2017), 351–354.

Членства:

 1. FMF: The Fetal Medicine Foundation, London, UK (лицензиран изследовател)
 2. ISUOG: International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology (член)
 3. WebSurg: The virtual University For Surgeons, Strasbourg, France (член)
 4. Ircad: Research Institute Against Cancers of the Digestive System, Strasbourg, France (член)
 5. БЛС: Български лекарски съюз (член)
 6. БНДАГ: Българско национално дружество по акушерство и гинекология (член)
 7. БАКБА: Българска асоциация по контрацепция и безопасен аборт (съучредител)
 8. БАДТМ: Българско академично дружество по трудова медицина (член)