Монографии:
Мониториране на плода по време на раждането. El-Ula Printing house, Maalot Tarshiha, Israel, 2015.


Дисертации:
Съвременни насоки в кардиотокографското изследване при бременност и раждане - квантитативна кардиотокография. Медицински Университет – София; Медицински Факултет; Катедра по Акушерство и Гинекология, 2012.
Патенти:


Метод и автоматизирана система за наблюдение на фетално състояние. 2018


Участие в редакционни колегии на специализирани научни списания:

 1. Global Women's Health. APPLIS PUBLISHERS LLC, Scottsdale, USA.
 2. Current Pediatric Research. ALLIED ACADEMIES, London, UK.
 3. EC Paediatrics. ECRONICON LIMITED, London, UK.
 4. EC Gynecology. ECRONICON LIMITED, London, UK.
 5. Annals of Women's Health. REMEDY PUBLICATIONS LLC, USA.
 6. SRL InVitro Fertilization, SCIRES LITERATURE LLC, Middletown, USA.
 7. SM Women's Health, Issues and Care, SM ONLINE SCIENTIFIC RESOURCES LLC, Dover, USA.
 8. Journal of Clinical Obstetrics, Gynecology & Infertility. REMEDY PUBLICATIONS LLC, Belmont, USA.
 9. Open Access Journal of Pediatrics and Neonatology. ISaMed LLC, Dover, USA.
 10. Journal of PeerScientist. Hyderabad, India.
 11. Insights in Obstetrics and Gynecology. OPR SCIENCE, Hyderabad, India.
 12. International Journal of Gynecology and Clinical Practices. GRAPHY PUBLICATIONS, India.
 13. Journal of Nursing. THINKERSHUB, Hyderabad, India.

Публикации:

 1. Musculus sternalis - диагностични трудности при рак на гърдата. Хирургия 1998;52(5):58-9.
 2. Ureter fissum - диагностични и хирургични проблеми. Хирургия 1999;55(2):41-3.
 3. Вариация в кръвоснабдяването на горен крайник у човек във връзка с опасност от погрешно интраартериално въвеждане на медикаменти. Хирургия 1999;55(6):56-8.
 4. Квантитативна кардиотокография. Акушерство и гинекология 2008;47(2):11-5.
 5. Фетален фибронектин - маркер за предтерминно раждане. Акушерство и гинекология 2010;49(2):39-42.
 6. Сравнителен анализ на прогнозните стойности за рН на плода in utero, генерирани чрез използване на метода „квантитативна кардиотокография”, и действителните резултати за водородния показател, определени непосредствено след раждането. Акушерство и гинекология 2010;49(4):3-11.
 7. Структура и функция на кардиотокографския скор получен при използване на метода „квантитативна кардиотокография”. Определяне значимостта на  неговите компоненти за точността на прогнозните стойности за рH на плода. Акушерство и гинекология 2011;50(3):13-20.
 8. Алгоритъм за клинично приложение на метода „квантитативна кардиотокография”. Акушерство и гинекология  2011;50(6):3-9.
 9. Индиректна стандартна кардиотокография срещу индиректна квантитативна кардиотокография - сравнение на резултатите при интрапартално мониториране на плода. Акушерство и гинекология 2012;51(5):3-10.
 10. Нови методи за антенатална и интрапартална диагностика - част I. Акушерство и гинекология 2012;51(Suppl.2):25-29.
 11. Мониториране на плода по време на раждането - QSL Protocol. Акушерство и гинекология 2015;54(Suppl.2-2):3-6.
 12. QDSP Protocol: нова методика за оценка на състоянието на плода в трети триместър. Акушерство и гинекология 2015;54(Suppl.2-2):7-11.
 13. sFlt-1: нов маркер за оценка риска от спонтанен аборт в първи триместър на бременността. Акушерство и гинекология 2015;54(Suppl.2-2):48-52.
 14. Нови методи за антенатална и интрапартална диагностика - част II. Здраве и наука 2015;17(1):13-17.
 15. Съвременни аспекти в токолитичната терапия при заплашващо предтерминно раждане. Здраве и наука 2015;19:4-7.
 16. Рискови фактори за постпарталните окултни разкъсвания на аналния сфинктер. Акушерство и гинекология 2016;55(4):9-13.
 17. Влияние на акушерски гел Dianatаl върху продължителността на втори период на раждането. Акушерство и гинекология 2016;55(5):9-14.
 18. Проучване върху честотата на постпарталните окултни разкъсвания на аналния сфинктер чрез ендоанална ултрасонография. Акушерство и гинекология 2016;55(5):15-20.
 19. Quantitative cardiotocography to improve fetal assessment during labor: A preliminary randomized controlled trial. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive biology (EJOG); 2016;Volume 205;Pages 91–97.
 20. Диастолно децелерационно време в средна мозъчна артерия (diastolic deceleration time - DDT) - нов показател за оценка на състоянието на плода? Акушерство и гинекология 2016;55(Suppl.1):27-30.  
 21. Превенция на професионалния стрес и "бърнаут" синдрома сред лекари, работещи в хирургични отделения. Превантивна медицина. 2017; VI;1(11).
 22. Приложение на молекулните фактори на ангиогенезата в първи триместър на бременността. Акушерство и гинекология; 2018 (под печат).
 23. Recent advances in computerized fetal monitoring in labor. Austin Journal of Obstetrics and Gynecology; 2018 (под печат).

Цитирания:

 1. Байрактарова А, Георгиев Б, Колева И. Кардиорехабилитационен алгоритъм след коронарна хирургична интервенция при пациент след аортно-коронарен байпас. Здраве и наука 2011;4:6-9.
 2. Lubna Ali, Rehana Mushtaq, Nazia Ahmed. Frequency of pathological CTG in low risk women and its outcomes. Pak J Surg 2014; 30(4):340-345.
 3. Valverde M., Hurtado F., Aibar F., Puertas A. Actualización en procedimientos de control fetal intraparto. http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/actividad_docente_e_investigadora/curso_de_actualizacion_en_
  obstetricia_y_ginecologia/curso_2014/obstetricia/actualizacion_en_procedimientos_de_control_fetal_intraparto..pdf (посетено на 14.02.2018г.)
 4. Lutomski JE, Meaney S, Greene RA, Ryan AC, Devane D. Expert systems for fetal assessment in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD010708. DOI: 10.1002/14651858.CD010708.pub2.
 5. Масларов Д, Спасова Хр. Актуална терминология за мозъчносъдовите болести през втората декада на 21-ви век. Здраве и наука 2015;17(1):22-34.
 6. Кольовска В, Тодоров С, Кадийски Д, Масларов Д. Няма безопасна доза при употреба на алкохол. Здраве и наука 2015;17(1):18-21.
 7. S Banu. Relationship between abnormal cardiotocography and fetal outcome. Nepal Journal of Obstetrics and Gynaecology. Jul-Dec, 2015; 20 (2):36-39.
 8. Nunes Inês, Ayres-de-Campos, Diogo et al. Central Fetal Monitoring With and Without Computer Analysis. Obstetrics & Gynecology (The Green Journal). 2017, January, Volume 129, Issue 1, p 83–90. doi: 10.1097/AOG.0000000000001799
 9. The INFANT Collaborative Group. Computerised interpretation of fetal heart rate during labour (INFANT): a randomised controlled trial. The Lancet. Available online 21 March 2017. dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30568-8.
 10. Hederlingová, J. et al. [The finding of isolated oligohydramnios after 37th week of gestation and its association with perinatal outcome]. Ceska gynekologie. 82, 5 (Autumn 2017), 351–354.

Конгресни презентации:

 1. Компютърен анализ на кардиотокографските находки. Бест Уестърн Сити хотел, София, 2007.
 2. Квантитативна кардиотокография: изследване на корелацията между прогнозните стойности и актуалното рН на плода (доклад). Българско-Германски научен форум, София, 2010.
 3. Лапароскопска миомектомия (доклад). 15-та Национална конференция по онкогинекология, Велико Търново, 2010.
 4. Hypoxia in late-FGR. Quantitative CTG and Doppler (invited speaker). 12th Fetal Medicine Foundation (FMF) World Congress, Marbella, Spain, 2013.
 5. The role of computerized indirect cardiotocography in predicting neonatal outcomes (chairperson, invited plenary lecture). 32nd Balkan Medical Week, Nis, Serbia, 2012.
 6. A new approach to intrapartum monitoring (постер). 5th International Congress for Perinatology and Gynecology, Ljubljana, Slovenia, 2013.
 7. Доплерово изследване на a. cerebri media на плода. XII-ти Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие, Правец, 2016.
 8. Предизвикателствата в съвременната пренатална диагностика. ХІV-ти национален конгрес по акушерство и гинекология, Пловдив, 2017.

Членства:

FMF: The Fetal Medicine Foundation, London, UK (лицензиран изследовател)
ISUOG: International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology (член)
WebSurg: The virtual University For Surgeons, Strasbourg, France (член)
Ircad: Research Institute Against Cancers of the Digestive System, Strasbourg, France (член)
БЛС: Български лекарски съюз (член)
БНДАГ: Българско национално дружество по акушерство и гинекология (член)
БАКБА: Българска асоциация по контрацепция и безопасен аборт (съучредител)